Forside
Hvem kan få støtte ?
Vedtægter
Bestyrelse
Prisopgave
Årsberetning 2017
Kontakt

BORGERRETSFONDEN AF 7. MAJ 2012
ÅRSBERETNING 2017

Borgerretsfondens bestyrelse ændrede sammensætning 25. januar 2017, hvor fondens hidtidige bestyrelsesformand, professor Niels Fenger som følge af sin udnævnelse til landsdommer ved Østre Landsret udtrådte af Borgerretsfondens bestyrelse
Professor Morten Broberg er trådt ind i bestyrelsen i Niels Fengers sted, og har samtidig overtaget posten som bestyrelsens formand.
Bestyrelsen udgøres herefter af :
Morten Broberg, Professor, bestyrelsesformand
Christen Sørensen, Professor, bestyrelsesmedlem
Hanne Marie Motzfeldt, Ph. D., bestyrelsesmedlem

Borgerretsfonden flyttede pr. 1. oktober 2017 sit hovedsæde fra Nakskov til Nyborg.
Fondens nye adresse er:
Kongegade 24, 1. tv.  5800 Nyborg

Der har i 2017 været afholdt 6 bestyrelsesmøder.
Borgerretsfonden har i 2017 arbejdet med hovedvægten lagt på fire moduler
-    Behandling af ansøgninger
-    Fokus på særligt udvalgte større sager
-    Forberedelse af en retspolitisk konference på Christiansborg
-    Prisopgaven 2018/2019

Ansøgninger og behandlede sager
I 2017 modtog sekretariatet 28 skriftlige ansøgninger fra enkeltpersoner om juridisk bistand i forhold til det offentlige og om økonomisk støtte til processer ved domstolene.
Bestyrelsen bevilgede advokatbistand til én ansøger. Borgerretsfondens advokat må dog opgive at samarbejde med ansøger, der på et tidspunkt i forløbet overfor Borgerretsfondes sekretariat erklærer at ville føre sagen videre på egen hånd. Borgerretsfonden meddeler herefter ansøger, at fonden fortsat står til rådighed ved evt. fremtidigt behov.
Sideløbende med sagsbehandlingen på grundlag af de skriftlige ansøgninger har Borgerretsfonden ydet mundtlig vejledning i Sekretariatet til personligt fremmødte ansøgere. Der er i 2017 ydet rådgivning og vejledning i 112 enkeltsager fortrinsvis indenfor lovgivningen vedrørende førtidspension, voksenhandicap samt børn- og ungelovgivningen.
Borgerretsfonden henleder herved opmærksomheden på, at ansøgning fremadrettet skal ske ved skriftlig henvendelse til fonden via fondens hjemmeside eller mail til sekretariatet.

Enkeltsager
Bestyrelsen besluttede i 2016 at bevilge advokatbistand i en førtidspensionssag til en ansøger diagnosticeret med fibromyalgi.
I april 2016 oversendte Borgerretsfonden ansøger Ms sag til advokat.  Efter en gennemgang af akterne, vurderede advokaten, at det ville gavne Ms sag, såfremt der blev indhentet en speciallægeerklæring, der indeholdt en vurdering af hendes funktionsniveau med udgangspunkt i fibromyalgidiagnose. Da erklæringen kom, blev den sendt til sagsbehandleren, så den kunne indgå på rehabiliteringsteammødet.

I oktober 2016 blev sagen forelagt Rehabiliteringsteamet, hvor advokatens fuldmægtig deltog. Teamet indstillede til en forlængelse af ressourceforløbet, da det blev vurderet, at M skulle deltage i et smertehåndteringsforløb og der endvidere skulle arbejdes mod en skånsom praktik. Herudover fik M tildelt en mentor, som skulle forsøge skånsom træning med M.

Herefter søgte advokaten på vegne af M om førtidspension på det foreliggende grundlag, men aftalte samtidig med M, at hun sideløbende skulle deltage i smertehåndteringsforløbet og de øvrige indsatser, således, at sagen under alle omstændigheder ville stå bedre ved næste rehabiliteringsteammøde.

M deltog herefter i de iværksatte tiltag og i september 2017 blev sagen endnu en gang forelagt rehabiliteringsteamet, hvor advokatfuldmægtigen igen deltog. Ved mødet blev der spurgt meget ind til Ms muligheder for at træne yderligere, men det lykkedes at overbevise teamet om, at der ikke var flere behandlingsmuligheder, og at yderligere træning ikke kunne bedre Ms funktionsevne. På den baggrund indstillede teamet til førtidspension, som M nu har fået tilkendt.

Kort inden rehabiliteringsteammødet i september 2017 stadfæstede Ankestyrelsen kommunens afgørelse om afslag på førtidspension. Det blev besluttet ikke at forfølge dette yderligere – uanset at afgørelsen kunne problematiseres. Dette dels henset til at M nu havde fået førtidspension og dels til domstolenes tilbageholdenhed i forhold til at tilsidesætte skønsmæssige afgørelser fra myndigheder.

Sekretariatslederen har fortsat sit arbejde med en sag, som Borgerretsfondens bestyrelse i 2016 besluttede aktivt at gå ind i. Sagen er kort omtalt i Borgerretsfondens årsberetning 2016.

Sagen drejede sig oprindeligt om bevilling af støtte- og mentorordning samt udarbejdelse af handleplan. Under sagens behandling og efter forskellige tiltag i henhold til den sociale lovgivning - herunder udarbejdelse af handleplan -  vurderede Borgerretsfonden, at ansøger til trods for ung alder formentlig ville være i målgruppen for tilkendelse af førtidspension.
Det blev besluttet at forsøge at arbejde videre på bevilling af førtidspension, efter at ansøger havde opnået bevilling af de oprindeligt ansøgte ydelser.
Efter afslutning af sagsbehandlingens første etape, indgav Borgerretsfonden på vegne af ansøger anmodning om tilkendelse af førtidspension.
Ansøger fik ultimo 2017 tilkendt førtidspension.

RETSPOLITISK KONFERENCE
& PRISOPGAVE

Borgerretsfonden har siden april 2017 arbejdet på afholdelse af en retspolitisk konference på Christiansborg.
Med henblik på at problematisere det offentliges manglende sletning af forkerte data i offentlige registre har fonden indhentet tilsagn fra  forskere, politikere og it-eksperter om deltagelse i en åben debat indenfor rammerne af et symposium med titlen :

SYSTEMET HAR ALTID RET
DATASVIGT I DET OFFENTLIGE ?

Symposiet afholdes torsdag 5. april 2018 kl. 9:00 – 13:30 på Christiansborg.
Detaljeret program for konferencen kan ses her
I tilknytning til symposiet på Christiansborg offentliggør Borgerretsfonden titlen på den prisopgave, der udskrives for 2018/2019.