Bemærk: Borgerretsfondens hjemmeside er aktuelt under omdannelse. Denne hjemmeside er således ikke retvisende for Fondens nuværende strategiske indsatser. Ønsker du kontakt til fonden, kan du kontakte Christen Sørensen, tlf. 24999816, eller cs020345@gmail.com
Forside
Hvem kan få støtte ?
Vedtægter
Kontakt
/BorgerretsfondenSkilt.jpg
Hvem kan få støtte ?
 
De virkemidler, som Fonden aktuelt anvender for at fremme borgere og grupper af borgeres retssikkerhed og hindre offentligt eller halvoffentligt magtmisbrug, er eksemplificeringer.
 
Fonden hører derfor gerne fra andre retssikkerhedsorienterede organisationer, foreninger eller virksomheder, der har forslag til indsatser, der kan fremme retssikkerhed og værdierne bag verdensmål 16 i Danmark. Fonden søger også generelt samarbejde med andre retssikkerhedsorienterede organisationer, foreninger eller virksomheder, der kan lokalisere sager af præcedensskabende karakter eller af betydning for generelt at fremme værdierne bag verdensmål 16 i Danmark.
 
Fonden prioriterer på baggrund af de hidtidige erfaringer at etablere retspolitiske indsatser og støtte praktisk orienteret forskning (herunder udredningsarbejder), der kan belyse og skabe debat om borgernes adgang til retfærdighed, om interessesammenblandinger i det offentlige og halvoffentlige samt digitaliseringens udfordringer for retssikkerheden.
 
Der gives endvidere støtte til sagkyndig juridisk bistand, især når en sag bør føres for at fremme borgernes adgang til prøvelse, hindre interessesammenblandinger og fremme digital retssikkerhed og værdierne bag verdensmål 16 i Danmark. Det kan være bistand i administrative sager, til at klage til klageinstanser, ombudsmanden mv. eller en domstolsprøvelse. Fonden kan støtte sådanne sager, hvis parter eller søgsmålsberettigede er indforståede hermed (fysiske personer eller juridiske personer). Fonden er derimod tilbageholdende med at tage temaer i sager op uden, at en part eller søgsmålsberettiget accepterer dette. Accept kan dog efter en konkret vurdering komme fra slægtninge til afdøde eller f.eks. konkursboer efter virksomheder.
 
Fonden gør opmærksom på, at fonden primært støtter baseret på, om indholdet af en sag kan fremme retssikkerhed, fred, retfærdighed og stærke institutioner i forhold til offentlige og halvoffentlige sektor. Støtte direkte til fysiske eller juridiske personer (mennesker eller virksomheder) kan udløse skattepligt, og dermed få omfattende økonomiske konsekvenser for især fysiske personer på overførselsindkomster og/eller ikke-økonomisk og socialt stærke juridiske personer.
 
Det er ikke muligt at bede bestyrelsen eller sekretariatet om at undlade indberetning til SKAT. Det er Fondens vedtægtsbestemte revisionsselskab, der vurderer disse spørgsmål.