Bemærk: Borgerretsfondens hjemmeside er aktuelt under omdannelse. Denne hjemmeside er således ikke retvisende for Fondens nuværende strategiske indsatser. Ønsker du kontakt til fonden, kan du kontakte Christen Sørensen, tlf. 24999816, eller cs020345@gmail.com
Forside
Hvem kan få støtte ?
Vedtægter
Kontakt

Borgerretsfondens vedtægter

§ 1. Fondens navn, hjemsted og stiftelse.
Fondens navn er Borgerretsfonden. Fonden er stiftet af Tineke Færch den 7. Maj
2012 Dens bestyrelse består af professor Christen Sørensen, professor Hans
Gammeltoft-Hansen og professor Preben Stuer Lauridsen. Fonden har hjemsted i
Lollands Kommune.
§ 2. Fondens formål.
Fonden er en almennyttig, selvejende institution, hvis formål er at yde økonomisk og
juridisk bistand til personer eller grupper af personer, der i konkrete tilfælde har
været udsat for magtmisbrug fra offentlige eller private organisationer, og som
ønsker at forsvare sig mod sådanne overgreb.
Fonden kan derudover initiere og yde støtte til forskningsprojekter, der har til
formål at afdække og/eller analysere tendenser til magtkoncentration og -misbrug i
det moderne samfund samt anvise veje til at modvirke sådanne tendenser.
Fonden kan ligeledes give støtte til publikation af sådanne forskningsresultater samt
til andre undersøgelser og/eller projekter, der tjener samme formål.
Støtte gives efter ansøgning, som skal indeholde en dokumenteret redegørelse for
såvel det angivelige magtmisbrug som støttebehovet bilagt et budget, men fonden
kan også ex officio initiere bistand i konkrete sager, som funden bliver bekendt med.
Fondsbestyrelsen kan beslutte, at ansøgning kun kan indgives efter individuel
opfordring.

Fondens kapital og indtægter.
§ 3. Fondens egenkapital udgør ved stiftelsen 17 millioner kroner, der indbetales
kontant. Fondens kapitalaktiver består herefter af dette kontantbeløb.
Det er fondsbestyrelsens pligt at drage omsorg for, at kontantbeløbet snarest
anvendes til erhvervelse af stats- og/eller kreditforeningsobligationer, dog således at
bestyrelsen har adgang til efter sit skøn at anvende en efter lovgivningen maksimal
del af egenkapitalen til at foretage erhvervelse af og dispositioner over andre
værdipapirer. Ligeledes kan bestyrelsen holde et passende mindre kontantbeløb
disponibelt til løbende udgifter.
Til kapitalaktiverne henregnes dels aktiver, som senere måtte blive givet fonden som
gave eller ved arv, eller hvad der træder i stedet herfor, dels sådanne aktiver, som
modsvarer overskud, der er henlagt til konsolidering af fondens formue, jfr.
fondslovens § 9.
Den del af årets overskud, der ikke henlægges til konsolidering, består herefter af
uddelingsaktiverne.
Fondens kapitalaktiver må kun overdrages eller pantsættes efter regler, der
fastsættes af justitsministeriet, eller med godkendelse fra fondsmyndighederne.
Rådighedsindskrænkningen skal i fornødent omfang registreres offentligt ved f.eks.
tinglysning, notering eller registrering i værdipapircentralen.
Fondsbestyrelsen skal administrere fondens midler således, at fonden har en levetid
på mindst 10 år. Fondsbestyrelsen kan under denne forudsætning anvende af
fondens midler, herunder i fornødent omfang af dens kapital til fordel for uddeling
efter vedtægternes formål og nødvendige drift indenfor disses grænser.
Herudover skal fondens kapital anvendes til uddeling efter vedtægternes formål
over en årrække på 15 år, således at fondens midler er udtømt efter udløbet af
denne periode.

Årsregnskabet.
§ 4. I forbindelse med godkendelse af årsregnskabet afgør fondsbestyrelsen, hvilken
del af uddelingsaktiverne, der skal benyttes til fremme af fondens formål, og hvilken
del der eventuelt skal henlægges til konsolidering af fondens formue og hermed
indgå ikapitalaktiverne.

Fondens ledelse.
§ 5. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 og højst 5 medlemmer.
Stifterne udpeger den første bestyrelse bestående af 3 medlemmer og udpeger
tillige dens formand. Den første bestyrelse sidder i 3 år, formanden dog i 4 år,
således at der sikres kontinuitet. Herefter sidder bestyrelserne i 2 år ad gangen,
formanden dog stedse i et år mere. For at sikre mest mulig kontinuitet bør det ved
udpegning af formanden tilstræbes, at dennes funktionsperiode altid overlapper
medlemmernes med mindst ét år. Formanden kan derfor udpeges for en periode på
op til 4 år.
Nye medlemmer udpeges af bestyrelsen, der således er selvsupplerende. I tilfælde
af uenighed sker udpegelsen ved simpelt flertal. Det bør tilstræbes, at der blandt
bestyrelsesmedlemmerne er mindst én kompetent jurist og én kompetent økonom.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal, i tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden.
Der kan ydes bestyrelsesmedlemmerne et rimeligt vederlag for bestyrelsesarbejdet.
Vederlaget skal godkendes af fondsmyndighederne eller fastsættes efter
justitsministeriets retningslinjer. For særlige arbejdsopgaver, som efter bestyrelsens
beslutning udføres herudover, sker vederlæggelse efter takster, som aftales med
bestyrelsen men ikke må overstige, hvad der er sædvanligt efter arbejdets omfang
og art.
Ydelse af lån og/eller sikkerhedsstillelse for medlemmer af bestyrelsen eller for
stifterne og/eller deres familie kan aldrig forekomme.
Der oprettes et sekretariat, og bestyrelsen kan ansætte en person til at udføre
sekretariatsopgaver for fonden, herunder til at tilrettelægge behandlingen af og
forbehandle ansøgninger.

Regnskab og revision m.v.
§ 6. Fondens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet udarbejdes i
overensstemmelse med fondslovens kapitel 7 og revideres af en autoriseret eller
registreret revisor udpeget af bestyrelsen.
Hvert år afholdes senest 3 måneder efter udløbet af regnskabsåret det ordinære
regnskabsmøde, hvor der træffes beslutning om regnskabets godkendelse, om
fondens formue og indtægter i øvrigt, og om dispositioner til fremme af fondens
formål. Sådanne beslutninger kan om fornødent også træffes i årets løb.

Tegningsregler.
§ 7. Fonden tegnes af formanden i forening med ét medlem af bestyrelsen eller af
den samlede bestyrelse.

Vedtægtsændringer og opløsning.
§ 8. Fondens samlede bestyrelse kan med enstemmighed og fondsmyndighedernes
godkendelse ændre vedtægterne eller beslutte fondens opløsning. Ved fondens
opløsning anvendes formuen efter fondsbestyrelsens nærmere beslutning i videst
muligt omfang i overensstemmelse med fondens formål.